top of page
Contract
Smiling Handshake
Insurance Agent

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlığın varlığından söz edilebilmesi ve dolayısıyla bir kişi hakkında işlemiş olduğu bu haksızlıktan dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır.

Aile Hukuku

Medeni Hukuk kapsamında yer alan aile hukuku; nişanlanma, evlenme, boşanma, mal paylaşımı, aile konutları, evlat edinme, nafaka, velayet, kayyımlık, yardım nafakası gibi tüm aile ilişkileri konularını kapsamaktadır.

İş Hukuku

İş Kanunu Kapsamında yer alan iş hukuku; işçi ve işveren arasında çıkabilecek olan, iş kazası , işe iade , işçi alacakları, işçi ve işveren tarafından yapılan fesihlerin hukuki sonuçları gibi konuları kapsamaktadır. 

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, insan haklarında meydana gelen zararları gidermek amacıyla adaleti temin eden hukukun bir parçasıdır. Tazminat kişinin, kurumun, kuruluşun vb. bir başka kurum, kuruluş, şahıs tarafından maddi veya manevi zarara uğratılması sebebiyle haksızlığa uğramış tarafa hakkını teslim etme halidir.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Sigorta Hukuku

Sigortacı ve sigortalı arasındaki hukuki ilişkiyi ve sigortacılıkla uğraşan şirketlerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününe sigorta hukuku adı verilmektedir. Sigortacı, sigortalının ödediği prim karşılığında rizikonun tazminini üstlenmektedir.

İcra Hukuku

İcra hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, günümüzün dijital dünyasında hayati bir rol oynar. Teknolojik gelişmelerin hukuki boyutlarının düzenlenmesi, veri güvenliği ve gizliliği konuları gibi bilişim hukukunun ele aldığı konular, bireylerin ve şirketlerin güvenli bir şekilde dijital ortamda işlem yapmalarını sağlar.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicinin haklarını Üretici, aracı veya satıcı firmaya karşı koruyan ve günümüzde hızla güncellenen bir hukuk dalıdır. Tüketici hakları hukukunun amacı tüketicinin korunmasıdır.

Miras Hukuku

Kişinin ölümü veya gaipliği halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere ve paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir

İdare Hukuku

İdare hukuku kamu yöntemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların işleyişlerini, kişilere olan yetki ve sorumlukları inceler. İdareyle bireyler arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesine yardımcı olmaktadır.

Taşınmaz Hukuku

Gerçek veya tüzel kişilerin şahsi ya da ticari amaçla taşınmaz edinmesini, devrini, tescilini veya iptalini, bu taşınmazlarının niteliklerinin değiştirilmesini, taşınmazlar üzerine sınırlı ayni haklar kurulmasını ya da kiralanmasını içeren mevzuatın tamamıdır.

bottom of page